Privacybeleid

Inleiding
Sneakerguru neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de
betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy
Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat
doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met
betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit
Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact
opnemen met info@sneakerguru.nl.

Hoe gebruikt Sneakerguru jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Sneakerguru
persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens
Sneakerguru voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die
gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Sneakerguru worden
bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type
gegevensstroom.
Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam
bank/IBAN/BIC)
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam
bank/IBAN/BIC)
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,
Telefoonnummer, KvK-nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Afhandelen klachten over het product
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,
Telefoonnummer, KvK-nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Afhandelen klachten over de dienst
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de
dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd
worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Marketing
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Hoe verkrijgt Sneakerguru jouw persoonsgegevens?
Sneakerguru heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons
verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over
een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je
account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Sneakerguru over je zijn
vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien
naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan
veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Sneakerguru. Je kunt verzoeken dat
Sneakerguru je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Sneakerguru te verzoeken de
verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van
Sneakerguru of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen
die verwerking.
Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Sneakerguru te verkrijgen.
Sneakerguru zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op
eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze
manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw
toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het
verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer
mogen verwerken. Het kan zijn dat Sneakerguru je daardoor bepaalde diensten niet
meer kan leveren.
Reactie door Sneakerguru
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@sneakerguru.nl. Sneakerguru zal je
verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand
nadat Sneakerguru een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Sneakerguru je
verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt
afgewezen.
Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Sneakerguru verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde
partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Sneakerguru ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van
Sneakerguru worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf
of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat
(hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van
Sneakerguru worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop
opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we
niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken
waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig
het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop
Sneakerguru je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar
info@sneakerguru.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop
Sneakerguru jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar
info@sneakerguru.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde
nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit
de Autoriteit Persoonsgegevens.